Prawa i obowiązki dzieci

Prawa i obowiązki dzieci

 1. Dzieci w przedszkolu mają prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
  2. bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu,
  3. indywidualnego rozwoju i własnego tempa pracy, indywidualnych oddziaływań wychowawczych, rozwoju zainteresowań i uzdolnień,
  4. spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
  5. pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,
  6. przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej\”
  7. szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
  8. zaspakajania potrzeb fizjologicznych,
  9. nienaruszalności cielesnej,
  10. poszanowania własności:
   • poszanowania wytworów pracy własnej,
   • przechowywania swoich rzeczy w ustalonym miejscu,
   • korzystania z zabawek będących własnością innych dzieci za ich zgodą.
  11. podejmowania decyzji i możliwości wyboru:
   • zabawy i partnera zabawy,
   • współtworzenia organizacji dnia w przedszkolu
   • momentu zaspakajania pragnienia
  12. opieki i ochrony przed przemocą,
  13. partnerskiej rozmowy na każdy temat:
   • wysłuchania przez nauczyciela,
   • zgłaszania każdej sprawy do nauczyciela,
   • swobodnego wyrażania swoich myśli i poglądów,
   • pomocy w rozwiązywaniu problemu poprzez kierowanie jego myśleniem i wskazywaniem różnych możliwości,
   • odmiennego zdania.
  14. wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi.
 2. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest:
  1. przestrzeganie zasad współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej tzw. „UMOWY GRUPY\”
  2. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów
  3. szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
  4. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych.
  5. przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
  6. szanowanie dorosłych i kolegów
  7. kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,
  8. szanowanie zwierząt i roślin.
 3. Dzieciom w Przedszkolu nie wolno:
  1. stwarzać niebezpiecznych sytuacji (wychodzić samemu poza teren przedszkola, wychodzić z sali bez pozwolenia dorosłych, biegać po przedszkolu, popychać, chlapać wodą w łazience, brać do ręki niebezpiecznych przedmiotów, nie zgłaszać się na zbiórki, oddalać się od grupy w czasie wycieczek),
  2. krzywdzić innych i siebie (bić, przezywać, poniżać, wyśmiewać, wykorzystywać, szantażować),
  3. niszczyć cudzej własności oraz przedszkolnych rzeczy (jeśli ktoś coś zepsuje musi to naprawić),
  4. przeszkadzać innym w pracy i zabawie,
  5. brać do ręki cudzą własność bez pozwolenia.