Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejskie Przedszkole nr 38 w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mp38.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zamieszczono na niej ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych.

  • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków
  • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kozakowska, e – mail: info@mp38.pl.
Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu:  (68) 327-25-69.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole nr 38, ul. Braniborska 13, 65 – 273 Zielona Góra

Teren placówki jest zamknięty. Aby wejść, należy skorzystać z furtki.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Braniborskiej.

Do wejść do budynku prowadzą stopnie. Nie znajdują się przy nich podjazdy dla wózków.

Budynek jest jednopoziomowy. Gabinet Dyrekcji i Sekretariat znajdują się po lewej stronie od głównego wejścia.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych – nie ma w nim toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma też wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor placówki  wyraża zgodę na wstęp do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza online.

Aplikacje mobilne

Miejskie Przedszkole nr 38 w Zielonej Górze nie udostępnia aplikacji mobilnych.